*برنجی است که بعد از برداشت برنج کشت اول در مرداد کشت و در آبان برداشت میشود

*از عطر و طعم و پخت  بهتر و بیشتری برخوردار است

*از برنج های طبع گرم به بار می آید مانند طارم،هاشمی …(از برنج های پر محصول به عمل نمی آید).

*این نوع برنج بیشتر در مازندران بهره برداری است

*بهترین برنج کشت دوم در جهن مربوط سطح زیر کشت فریدونکار میباشد

*برنج کشت دوم طارم محلی از محصولات زیر کشت فریدونکنار است که در کارخانه های برنجکده معتبر بسته میشود.