*کلمه باسماتی از زبان هندی می آید،به معنی معطر خوشمزه

*پاکستان بعد از هند بزرگترین تولید کننده برنج باسماتی است

*برتج های وارداتی عمدتا  با نام مختلف وارد بازار میشود

1-برنج386… جز برنج های غیر باسمتی است که قیمت مناسبی دارد

2-برنج باسمتی———- برنج معمولی

3-برنج سوپر باسماتی —— برنج اعلا

4-برنج سوپر کردل باسماتی