*برنج باسماتی سوپر کرنل باسماتی به عنوان پادشاه برنج های پاکستانی شناخته شده که بسیار محبوب است

*طعم و کیفیت این برنج در دنیا معروف است

*برنج های سوپر کرنل باسماتی دلاروان از محصولات زیر کشت منطقه پنجاب پاکستان میباشد که در دو نوع دانه معمولی و دانه بلند  ارائه میگردد