بذر برنج طارم اولین بار در شهر طارم زنجان کشت شد به همین دلیل نام طارم از آن شهر بر گرفته است.

*بعدها این بذر در مازندران کشت شد  و به طارم محلی شناخته شد

*از معروف ترین و محبوب ترین برنج های ایرانی طارم محلی برنج سطح زیر کشت فریدون کنار است

این برنج بیشترین میزان کشت برنج در ایران را به خود اختصاص داده است